Báo cáo Phát Triển Bền Vững

Tập đoàn Fujifilm công bố Báo Cáo Phát Triển Bền Vững hàng năm nhằm thông báo các hoạt động cống hiễn cho Xã hội, Môi trường, Nhân loại (CSR) tới cổ đông. Báo cáo này có bản Tiếng Anh, Tiếng Nhật và có thể tải về dưới dạng PDF.